Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZÁKON) je:

JULEST, s.r.o., Tichá1965/6, 945 01 Komárno, IČO: 51231999

(ďalej len prevádzkovateľ)

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: info@julest.eu, tel.: 0940 610 160, 0948 940 660,

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté na základe plnenia e-shopovej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

- plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b)

Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

- vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo), ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie zmluvy.

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)

- po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

- podieľajúce sa na dodaní tovaru/realizácii platieb na základe zmluvy

- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu.

VI. Práva kupujúceho

1. Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci

- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona

- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona

- právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu § 27 Zákona

- právo na prenositeľnosť údajov § 26 Zákona

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne, alebo elektronicky na adresu, alebo email prevádzkovateľa

- právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnievate, že bolo porušené právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečením počítačov a sietí heslami, antivírusovou ochranou.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním overené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a

Podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosti dňa: 22.6.2018.