Reklamačný poriadok


spoločnosti

Julest, s.r.o.

so sídlom: Tichá 1965/6, 945 01 Komárno

IČO: 51231999

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.julest.sk

(Ďalej len predávajúci)

Čl. I


1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých z uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového portálu, ktorý je prevádzkovaný na www.julest.sk medzi predávajúcim, tj spoločnosťou Julest, sro, so sídlom: Tichá 1965/6, 945 01 Komárno, IČO 51231999, a kupujúcimi spotrebiteľmi a podnikateľmi.

2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, s vylúčením kolíznych ustanovení. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Reklamačným poriadkom zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a ďalej zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Reklamačným poriadkom zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Čl. II


1. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu akýmkoľvek spôsobom, avšak odporúčame uplatnenie reklamácie písomne, a to postupom uvedeným v bode č. 2 tohto článku. V rámci uplatnenia reklamácie je spotrebiteľ povinný vytknúť vadu tovaru a zvoliť nárok zodpovednosti za vady. Predávajúci vydá Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia je požadovaný, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu zaslaním e-mailu s popisom vady na e-maľovať adresu: info@julest.eu. Do predmetu e-mailu je POTREBA uviesť "REKLAMÁCIA - FA (číslo). Ako prílohu e-mailu je potrebné priložiť vyplnený formulár s názvom" Reklamačný formulár ", ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach predávajúceho. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e- mailom po zaslaní a doručení všetkých uvedených podkladov.

3. Pri uplatnení reklamácie musí Spotrebiteľ či Kupujúci preukázať, že reklamačné tovar bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je k tomuto preukázanie je povinný doložiť originál predajného dokladu (faktúra, kúpna zmluva).

Čl. III


1. Vec je chybná, pokiaľ nie je odovzdaná kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a prevedenia. Ak nie sú akosť a prevedenie dohodnutej, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zjavný zo zmluvy, inak pre účel obvyklý. Pri určení akosti alebo prevedenie podľa dohodnutého vzorka alebo predlohy musí vec kvalitou alebo vyhotovením zodpovedať vzorke alebo predlohe. Za chybu sa považuje aj plnenie iné veci.

2. Pri predčasnom plnení môže predávajúci odstrániť vady do doby určenej pre odovzdnie veci. Výkonom svojho práva nesmie spôsobiť neprimerané ťažkosti alebo výdavky. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

3. Kupujúci či Spotrebiteľ nemá práva z chybného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci výslovne uistil, že vec je bez chýb, alebo zastreľ vadu ľstivo.

4. Kupujúci, či Spotrebiteľ vec prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva na veci a presvedčí sa o ich vlastnostiach a množstve.

5. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a. na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,

b. na odstránenie vady opravou veci,

c. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d. odstúpiť od zmluvy.

6. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho, to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže, ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote, alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

7. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci, voľba nesmie spôsobiť kupujúcemu neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas, alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

8. Pri dodaní nové veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

9. Ak kupujúci neoznámil vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

10. Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosti zistiť, nemusí mu predávajúci právo z chybného plnenia priznať. Pokiaľ sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, pokiaľ nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci. K týmto účinkom súd prihliadne len na námietku predávajúceho, že vada nebola včas oznámená.

11. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, súd právo neprizná ak predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

12. Právo z chybného plnenia nevylučuje právo na náhradu škody, čoho je však možné dosiahnuť uplatnením práva zo chybného plnenia, toho nemožno domáhať z iného právneho dôvodu.

Čl. IV

1. Tento oddiel upravuje práva z chybného plnenia, v prípade, že kupujúcim je Spotrebiteľ a Kupujúci, ktorý nekoná v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti (ďalej len "Kupujúci - nepodnikateľ").

2. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi a Kupujúcemu - nepodnikatelia, ako za vady ktoré má tovar pri prevzatí, tak za vady, ktoré sa vyskytnú v čase 24 mesiacov (ďalej len "záručná doba") od prevzatia. Rovnako tak zodpovedá za to, že vec má vlastnosti Spotrebiteľom či Kupujúcim - nepodnikateľom vymienené.

3. Ak o to požiada Spotrebiteľ či Kupujúci - nepodnikateľ, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a trvanie svojej zodpovednosti a spôsob, akým je možné uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení redávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho - nepodnikateľov, ktoré sa ku kúpe viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia. Ak tomu nebráni povaha veci, možno toto potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje.

4. Kupujúci - nepodnikateľ, či Spotrebiteľ nie je oprávnený uplatniť právo za vady tovaru ak:

a. u veci predávané za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena

b. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

c. u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia,

ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim - nepodnikateľom alebo

d. ak to vyplýva z povahy veci.

5. Záručnú dobu možno skrátiť na polovicu zákonnej doby pri kúpe už použitého spotrebného tovaru.

6. Ak nemá vec vlastnosti uvedené vo vyššie uvedenom článku III. tohto reklamačného poriadku, môže Spotrebiteľ či Kupujúci - nepodnikateľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to ňu vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Spotrebiteľ či Kupujúci - nepodnikateľ požadovať iba výmenu súčasti, ak to nie je možné , môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné zvlášť pokiaľ možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Spotrebiteľ či Kupujúci - nepodnikateľ právo na bezplatné odstránenie vady.

7. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Spotrebiteľ či Kupujúci - nepodnikateľ iv prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ či Kupujúci - nepodnikateľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

8. Ak neodstúpi Spotrebiteľ či Kupujúci - nepodnikateľ od zmluvy, alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti, alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ, či Kupujúci - nepodnikateľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť, alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

9. Právo z chybného plnenia Spotrebiteľovi či Kupujúcemu - nepodnikatelia nenáleží, ak Spotrebiteľ či Kupujúci - nepodnikateľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci - nepodnikateľ vadu sám spôsobil.

Čl. V

1. Ak je tovar dodaný prepravcom s poškodeným obalom a ak má kupujúci pri prevzatí podozrenie, že tovar vykazuje chyby, vyhotoví Kupujúci na mieste s prepravcom písomný zápis o reklamácii tovaru.

2. Reklamácie uplatnené Spotrebiteľom sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so Spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi na jeho žiadosť písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.

3. Po uplynutí záručnej doby zaniká zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u Predávajúceho Spotrebiteľom či Kupujúcim uplatnené.