Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim , v oblasti predaja tovaru predovšetkým hodvábnych kvetov, ako aj kávy a medzi spoločnosťou

Julest, s.r.o (ďalej len "shop") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim - shop, v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Julest, s.r.o. a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Shop: Julest, sro, IČO 51231999, so sídlom Tichá 1965/6, 945 01 Komárno

Kupujúci:

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedený na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

- osoba zapísaná v obchodnom registri (Predovšetkým obchodnej spoločnosti)

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnená na základe špecifických pravidiel (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)

- osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodárskej výroby a ich zapísanie do evidencie podľa osobitných pravidiel. Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi shop, a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na požívanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho neba ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.

Kúpna zmluva

AK je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránkach, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatia objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto Potvrdenie nemá vplyv na v znikla zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. AK je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom

Uzavretá zmluva je shopom archivovaná za účelom av súvislosti jej úspešným plnením a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Shop, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnený, poskytnuté tretej osobe a pod., S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či Platobné stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania ). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim Predávajúceho za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávanie V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Zz o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva Predávajúceho svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej zmluvy, a to až do doby jeho písomného Vyjadrenie nesúhlasu s týmto spracovaním.Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane zákonných práv k týmto údajom.

III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod možno realizovať  na  internetovej  adrese www.julest.sk

24h denne, 7 dní v týždni.

IV. C eny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line eshopu sú vždy aktuálne a platné ceny.

V. Objednávka

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s cenou bez DPH, s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke av správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania.Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovar vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

- Prostredníctvom elektronického obchodu na  stránkach www.julest.sk  (ďalej len "e-shop")

- Elektronickou poštou na adrese: julest.marketing@gmail.com

- Telefonicky na telefónnych číslach: 0948466070, 0944952625

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby , pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti, alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa a odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Zb, darovacia zmluva stráca účinnosti a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najnekôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v tej istej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

VII. Platobné podmienky

a) platba vopred bankovým prevodom

b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

c) cez platobnú bránu GO PAY  platobnou kartou

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

VIII. Dodacie podmienky

Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou PACKETA. Prepravca realizuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 2 - 3  pracovných dní. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Pre objednávky v hodnote tovaru nad 50  EUR je doprava zadarmo.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu: julest.marketing@gmail.com Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 22.06.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.