Panaszkezelési eljárás

a vállalat

Julest, s.r.o.

bejegyzett székhely: Tichá 1965/6, 945 01 Komárno

AZONOSÍTÓSZÁM: 51231999

a következő internetes címen található online áruházon keresztül történő árusítás esetén: www.julest.sk

(a továbbiakban: Eladó)

Cikk. I

1. A jelen Reklamációs eljárás szabályozza a felek jogait és kötelezettségeit, amelyek a www.julest.sk internetes portálon keresztül vásárolt áruk hibájáért való felelősségi jogok alkalmazásából erednek az Eladó, azaz a Julest, Ltd., székhelye: Tichá 1965/6, 945 01 Komárno, azonosítószám: 51231999, és a vásárlók, fogyasztók és vállalkozók között.

2. Minden szerződéses viszonyra a Szlovák Köztársaság joga irányadó, a kollíziós rendelkezések kizárásával. Ha a fogyasztó szerződő fél, a panaszszabályzat által nem szabályozott kapcsolatokra a módosított 40/1964. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint a továbbiakban a módosított 634/1992. sz. törvény, a fogyasztóvédelmi törvény az irányadó. Ha a szerződő fél nem fogyasztó, a Panaszkezelési Szabályzat által nem szabályozott jogviszonyokra a módosított 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

Cikk. II

1. A fogyasztó bármilyen módon panaszt tehet, de javasoljuk, hogy a panaszt írásban, az e cikk 2. pontjában meghatározott eljárás szerint tegye meg. A reklamáció során a fogyasztó köteles rámutatni az áru hibájára, és a hibáért való felelősségre vonatkozó igényt választani. Az Eladó köteles a Fogyasztónak írásbeli visszaigazolást adni arról, hogy mikor történt a reklamáció, mi a reklamáció tartalma, milyen kezelési módot igényel, valamint visszaigazolást a reklamáció kezelésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás igazolása és a javítás időtartama, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklása.

2. A Vevő köteles a reklamációt a hiba leírásával ellátott e-mailben a info@julest.eu e-mail címre elküldeni. Az e-mail tárgysorában a következő szöveget KELL feltüntetni: "COMPLAINT - FA (szám). Az e-mail mellékleteként csatolni kell a kitöltött "Reklamációs űrlap" című nyomtatványt, amely letölthető az Eladó weboldaláról. Az Eladó a fenti dokumentumok elküldését és beérkezését követően e-mailben visszaigazolja a panasz beérkezését.

3. A reklamáció benyújtásakor a Fogyasztónak vagy Vevőnek kell bizonyítania, hogy a reklamált árut az Eladótól vásárolta. A Vevő köteles ennek bizonyítására az eredeti értékesítési dokumentumot (számla, adásvételi szerződés) bemutatni.

Cikk. III

1. Hibás a dolog, ha azt nem a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben szállítják a vevőnek. Ha a minőség és a kivitelezés nem a megállapodott minőség és kivitelezés, az eladó köteles a szerződésből kitűnő, egyébként a rendeltetésnek megfelelő minőségben és kivitelben teljesíteni. A minőség vagy a kivitelezés meghatározása során a megállapodás szerinti minta vagy minta alapján a dolognak minőségben vagy kivitelezésben meg kell felelnie a mintának vagy mintának. Más dolog teljesítése is hibának minősül.

2. Korai teljesítés esetén az Eladó a hibákat a dolog átadására meghatározott határidőn belül kijavíthatja. Jogának gyakorlásával nem okozhat indokolatlan nehézséget vagy költséget. A vevő kártérítéshez való jogát ez nem érinti.

3. A Vevőt vagy a Fogyasztót nem illetik meg a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok, ha a hiba olyan hiba, amelyet a Vevőnek vagy a Fogyasztónak a szerződés megkötésekor a szokásos gondosság mellett ismernie kellett. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó kifejezetten biztosította őt arról, hogy a dolog hibátlan, vagy ha a hibát megtévesztően állította.

4. A Vevő vagy a Fogyasztó köteles a dolgot a dologra vonatkozó kockázatátadás után a lehető leghamarabb megvizsgálni, és meggyőződni annak tulajdonságairól és mennyiségéről.

5. Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegésnek minősül, a Vevő jogosult:

a. A hiba kijavítására egy új, hibátlan dolog szállítása vagy a hiányzó dolog pótlása útján,

b. a hibát a dolog kijavításával orvosolni,

c. a vételárból ésszerű árengedményt; vagy

d. a szerződéstől való elállás.

6. A Vevő a hiba bejelentésekor vagy a hiba közlését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles az Eladót tájékoztatni az általa választott jogról. A Vevő az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a választott jogát; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely helyrehozhatatlannak bizonyul. Ha az eladó a hibát ésszerű határidőn belül nem javítja ki, vagy ha értesíti a vevőt, hogy nem fogja a hibát kijavítani, a vevő a hiba kijavítása helyett a vételárból ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ha a vevő nem gyakorolja jogát időben, akkor ugyanolyan jogok illetik meg, mint a nem jelentős szerződésszegés esetén.

7. Ha a hibás teljesítés lényegtelen szerződésszegésnek minősül, a vevő jogosult a hiba kijavítására vagy a vételárból ésszerű árengedményre. Mindaddig, amíg a vevő nem él a vételárengedményre vonatkozó jogával, illetve nem áll el a szerződéstől, az eladó jogosult a hiányzó dolgot pótolni vagy a hibát kijavítani. Egyéb hibák az eladó választása szerint kijavíthatók a dolog javításával vagy új dolog szállítása útján, de a választás nem okozhat a vevőnek indokolatlan költségeket. Ha az eladó a hiba időben történő kijavítását elmulasztja vagy megtagadja, a vevő követelheti a vételár csökkentését vagy elállhat a szerződéstől. A vevő az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választott terméket.

8. Az új dolog leszállításakor a vevő köteles az eredetileg leszállított dolgot az eladó költségére az eladónak visszaküldeni.

9. Ha a vevő nem jelzi időben a dolog hibáját, elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.

10. Ha a vevő a hibát indokolatlan késedelem nélkül nem jelenti be, miután azt kellő időben történő vizsgálat és kellő gondosság mellett felfedezhette volna, az eladó nem jogosult a hibás teljesítésre. Látens hiba esetén ugyanez vonatkozik, kivéve, ha a hibát indokolatlan késedelem nélkül bejelentették, miután a vevő ésszerű gondossággal felfedezhette volna, de legkésőbb az áru átadását követő két éven belül. E tekintetben a bíróság csak az eladó azon kifogását veszi figyelembe, hogy a hibát nem jelentették be időben.

11. Jogos igényérvényesítés esetén a vevő jogosult a követeléssel kapcsolatban ésszerűen felmerült költségek megtérítésére. Ha a vevő a kártérítésre való jogosultságot a hiba bejelentésére nyitva álló határidő lejártát követő egy hónapon belül nem érvényesíti, a bíróság nem adja meg a jogot, ha az eladó kifogásolja, hogy a kártérítésre való jogosultságot nem időben érvényesítették.

12. A hibás teljesítéshez való jog nem zárja ki a kártérítéshez való jogot, de amit a hibás teljesítéshez való jog gyakorlásával el lehet érni, azt más jogalapon nem lehet követelni.

Cikk. IV

1. Ez a szakasz szabályozza a hibás teljesítésből eredő jogokat abban az esetben, ha a Vevő fogyasztó és olyan Vevő, aki nem üzletszerűen vagy kereskedelmi tevékenység keretében jár el (a továbbiakban: "Vevő - nem üzletszerűen").

2. Az Eladó felel a Fogyasztóval és a Vevővel - nem üzleti vállalkozással szemben mind az áru átvételekor meglévő hibákért, mind az átvételtől számított 24 hónapon belül (a továbbiakban: "jótállási időszak") bekövetkező hibákért. Felelős továbbá azért is, hogy a dolog a Fogyasztó vagy a Vevő - nem vállalkozó által kicserélt tulajdonságokkal rendelkezik.

3. A Fogyasztó vagy a Vevő - Nem vállalkozó kérésére az Eladó írásban igazolja a Fogyasztó vagy a Vevő - Nem vállalkozó részére, hogy az Eladó kötelezettségei a hibás teljesítés esetén milyen mértékben és mennyi ideig állnak fenn. Az Eladónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei legalább olyan mértékben fennállnak, amilyen mértékben a gyártó hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei fennállnak. Szükség esetén az Eladó az elismervényben közérthető módon ismerteti felelősségének tartalmát, terjedelmét, feltételeit és időtartamát, valamint az ebből eredő jogok gyakorlásának módját. Az elismervényben az eladónak azt is ki kell jelentenie, hogy a nem vállalkozó vevőnek a vásárlással kapcsolatos egyéb jogait ez nem érinti. E kötelezettségek elmulasztása nem érinti a visszaigazolás érvényességét. Ha a tétel jellege ezt nem akadályozza, a visszaigazolás helyettesíthető a fenti információkat tartalmazó vásárlási bizonylattal.

4. A Vevő - nem vállalkozó vagy Fogyasztó nem jogosult az áru hibájára vonatkozó igényt érvényesíteni, ha:

a. olyan hiba miatt alacsonyabb áron értékesített tétel esetében, amelyre alacsonyabb árat alkudtak ki, mint a hiba miatt

b. a dolognak a rendes használatból eredő elhasználódása miatt,

c. használt dolog esetében a használat vagy az elhasználódás mértékének megfelelő hiba miatt,

amely a dolognak a vevő - nem vállalkozó vagy nem vállalkozó - általi átvételekor megvolt.

d. ha az a dolog természetéből adódik.

5. A jótállási idő a használt fogyasztási cikkek vásárlása esetén a törvényben meghatározott időtartam felére csökkenthető.

6. Ha a dolog nem rendelkezik a jelen Reklamációs Szabályzat fent említett III. cikkében meghatározott tulajdonságokkal, a Fogyasztó vagy Vevő - nem vállalkozó követelheti új, hibátlan dolog szállítását is, ha ez a hiba jellege miatt aránytalan, de ha a hiba csak a dolog egy részét érinti, a Fogyasztó vagy Vevő - nem vállalkozó csak a rész kicserélését követelheti, ha ez nem lehetséges , elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellege miatt aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül eltávolítható, a Fogyasztó vagy a Vevő - nem vállalkozó jogosult a hiba ingyenes eltávolítására.

7. A Fogyasztónak vagy a Vevőnek - nem vállalkozónak joga van új dolog szállítására vagy alkatrész cseréjére még eltávolítható hiba esetén is, ha a kijavítást követően a hiba megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt a dolgot nem tudja megfelelően használni. Ilyen esetben a Fogyasztónak vagy a Vevőnek - nem vállalkozónak - joga van a szerződéstől való elállásra is.

8. Ha a Fogyasztó vagy a Vevő - nem vállalkozó nem áll el a szerződéstől, vagy ha nem él a hibátlan új dolog leszállítására, az alkatrészek cseréjére vagy a dolog kijavítására vonatkozó jogával, ésszerű árengedményt követelhet. A Fogyasztó vagy nem vállalkozó Vevő akkor is jogosult ésszerű árengedményre, ha az Eladó nem képes új, hibátlan dolog szállítására, a dolog valamely részének kicserélésére vagy a dolog kijavítására, valamint ha az Eladó a hibát ésszerű időn belül nem orvosolja, vagy ha a hiba kijavítása a Fogyasztónak jelentős nehézséget okozna.

9. A Fogyasztót vagy a Vevő - nem vállalkozó Vevőt nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha a Fogyasztó vagy a Vevő - nem vállalkozó Vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a dolog hibás, vagy ha a Vevő - nem vállalkozó Vevő maga okozta a hibát.

Cikk. V

1. Ha az árut a fuvarozó sérült csomagolással szállítja, és a Vevő az átvételkor gyanítja, hogy az áru hibás, a Vevő köteles a helyszínen a fuvarozónál írásban rögzíteni a reklamációt.

2. A Fogyasztó által benyújtott reklamációkat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül el kell bírálni, kivéve, ha az Eladó hosszabb határidőben állapodik meg a Fogyasztóval. E határidő elmulasztása lényeges szerződésszegésnek minősül. Az Eladó köteles a Fogyasztó kérésére a jogszabályban meghatározott mértékben írásbeli igazolást kiállítani a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségekről.

3. A jótállási idő lejártát követően az Eladó felelőssége megszűnik az áru azon hibáiért, amelyeket a Fogyasztó vagy a Vevő az Eladótól ezen időszakon belül nem követelt.

 REKLAMÁCIÓ / PANASZTÉTEL