Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1. Správce osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), je:

JULEST, s.r.o., Tichá1965/6, 945 01 Komárno, IČO: 51231999.

(dále jen správce)

2. Kontaktní údaje provozovatele: info@julest.eu, tel.: 0940 610 160, 0948 940 660,

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě vyřízení objednávky v e-shopu.

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle § 13 odst. 1 písm. b)

Zákona

2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a provozovatelem, osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření smlouvy.

Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji nechat provozovatelem splnit.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a k uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

- po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou

- ti, kteří se podílejí na dodávkách zboží/platbách podle smlouvy

- poskytující služby pro provoz e-shopu.

VI. Práva kupujícího

1. Kupující má za podmínek stanovených zákonem následující práva

- právo přístupu ke svým osobním údajům podle § 21 zákona

- právo na opravu osobních údajů podle § 22 zákona, případně na omezení zpracování podle § 24 zákona

- právo na výmaz osobních údajů podle § 23 zákona.

- právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 zákona.

- právo na přenositelnost údajů § 26 zákona.

- právo odvolat souhlas se zpracováním, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.

- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečením počítačů a sítí hesly, antivirovou ochranou.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami a

Podmínky ochrany osobních údajů a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

2. Tyto Všeobecné podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne: 22. 6. 2018.