Postup pro podávání stížností

společnosti

Julest, s.r.o.

sídlo: Tichá 1965/6, 945 01 Komárno

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 51231999

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese: www.julest.sk.

(dále jen "prodávající")

Čl. I

1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na internetové adrese www.julest.sk mezi prodávajícím, tj. společností Julest, s.r.o., se sídlem: Tichá 1965/6, 945 01 Komárno, IČ 51231999, a kupujícími, spotřebiteli a podnikateli.

2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právem Slovenské republiky s vyloučením kolizních ustanovení. 3. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.

Čl. II

1. Spotřebitel může uplatnit reklamaci jakýmkoliv způsobem, doporučujeme však, aby reklamace byla podána písemně, a to postupem uvedeným v bodě 2 tohoto článku. 2. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen poukázat na vadu zboží a zvolit nárok z odpovědnosti za vady. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci zasláním e-mailu s popisem vady na e-mailovou adresu: info@julest.eu. Do předmětu e-mailu MUSÍ uvést "REKLAMACE - FA (číslo). Jako přílohu e-mailu je nutné přiložit vyplněný formulář s názvem "Reklamační formulář", který je k dispozici ke stažení na webových stránkách prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí reklamace e-mailem, jakmile budou všechny výše uvedené dokumenty odeslány a přijaty.

3. Při uplatnění reklamace musí spotřebitel nebo kupující prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího. K prokázání této skutečnosti je Kupující povinen předložit originál prodejního dokladu (fakturu, kupní smlouvu).

Čl. III

1. Věc je vadná, pokud není dodána kupujícímu ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Není-li jakost a provedení ve sjednané jakosti a provedení, je prodávající povinen plnit v jakosti a provedení odpovídajícím účelu zřejmému ze smlouvy, jinak obvyklému pro daný účel. Při určení jakosti nebo provedení podle sjednaného vzorku nebo předlohy musí věc odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i provedení jiné věci.

2. V případě předčasného plnění může prodávající odstranit vady ve lhůtě stanovené pro předání věci. Uplatněním svého práva nesmí způsobit nepřiměřené obtíže nebo náklady. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

3. Kupující nebo spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jde-li o vadu, kterou musel při vynaložení obvyklé péče poznat již v době uzavření smlouvy. To neplatí, pokud jej prodávající výslovně ujistil, že věc je bez vad, nebo pokud vadu klamavě uvedl.

4. Kupující nebo spotřebitel je povinen věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a. Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b. na odstranění vady opravou věci,

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

d. odstoupit od smlouvy.

6. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, které právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího učiněnou volbu změnit; to neplatí, pokud kupující požadoval odstranění vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nevyužije-li kupující svého práva včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo vadu odstranit. Ostatní vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, ale tato volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Pokud prodávající neodstraní nebo odmítne odstranit vadu včas, může kupující požadovat snížení kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Bez souhlasu prodávajícího nemůže kupující učiněnou volbu změnit.

8. Při dodání nové věci je kupující povinen vrátit původně dodanou věc prodávajícímu na jeho náklady.

9. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

10. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit při včasné prohlídce a náležité péči, nemůže prodávajícímu vzniknout právo z vadného plnění. V případě skryté vady platí totéž, ledaže byla vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při náležité péči zjistit, nejpozději však do dvou let od dodání zboží. K těmto účinkům soud přihlédne pouze k námitce prodávajícího, že vada nebyla oznámena včas.

11. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s reklamací účelně vznikly. 12. Neuplatní-li kupující právo na náhradu škody do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, v níž musí být vada uplatněna u soudu, soud toto právo nepřizná, namítá-li prodávající, že právo na náhradu škody nebylo uplatněno včas.

12. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody, ale toho, čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

Čl. IV

1. Tento článek upravuje práva z vadného plnění v případě, že kupujícím je spotřebitel a kupující, který nejedná v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti (dále jen "kupující - nepodnikatel").

2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli a Kupujícímu - nepodnikateli jak za vady, které má zboží při převzetí, tak za vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců (dále jen "záruční doba") od převzetí. Odpovídá také za to, že věc má vlastnosti, které si Spotřebitel nebo Kupující - nepodnikatel vymínil.

3. Na žádost Spotřebitele nebo Kupujícího - nepodnikatele Prodávající písemně potvrdí Spotřebiteli nebo Kupujícímu - nepodnikateli, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Prodávajícího z vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v rozsahu, v jakém trvají povinnosti výrobce z vadného plnění. V případě potřeby prodávající v potvrzení srozumitelně vysvětlí obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a způsob, jakým lze práva z ní vyplývající uplatnit. V potvrzení prodávající rovněž uvede, že jiná práva kupujícího, který není podnikatelem, která souvisejí s koupí, nejsou dotčena. Nesplněním těchto povinností není dotčena platnost potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, může být potvrzení nahrazeno dokladem o koupi obsahujícím výše uvedené informace.

4. Kupující - nepodnikatel nebo Spotřebitel není oprávněn uplatnit reklamaci z vad zboží, jestliže

a. v případě věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána

b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c. v případě použité věci pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,

kterou měla věc při převzetí kupujícím - nepodnikatelem nebo osobou, která není podnikatelem.

d. pokud to vyplývá z povahy věci.

5. Záruční doba může být zkrácena na polovinu zákonné lhůty pro koupi použitého spotřebního zboží.

6. Nemá-li věc vlastnosti uvedené ve výše uvedeném článku III. tohoto reklamačního řádu, může spotřebitel nebo kupující - nepodnikatel požadovat i dodání nové věci bez vad, je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel nebo kupující - nepodnikatel požadovat pouze výměnu součásti, není-li to možné , může od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel nebo Kupující - nepodnikatel právo na bezplatné odstranění vady.

7. Spotřebitel nebo Kupující - nepodnikatel má právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel nebo kupující - nepodnikatel rovněž právo od smlouvy odstoupit.

8. Neodstoupí-li Spotřebitel nebo Kupující - nepodnikatel od smlouvy, nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel nebo Kupující - nepodnikatel má právo na přiměřenou slevu také tehdy, nemůže-li mu Prodávající dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i tehdy, neodstraní-li Prodávající vadu v přiměřené době nebo jestliže by mu odstranění vady působilo značné obtíže.

9. Spotřebiteli nebo Kupujícímu - nepodnikateli právo z vadného plnění nenáleží, pokud Spotřebitel nebo Kupující - nepodnikatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud Kupující - nepodnikatel vadu sám způsobil.

Čl. V

1. Je-li zboží dodáno dopravcem s poškozeným obalem a má-li Kupující při převzetí podezření, že zboží je vadné, sepíše Kupující s dopravcem na místě písemný reklamační protokol.

2. Reklamace uplatněná spotřebitelem bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Zmeškání této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

3. Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které spotřebitel nebo kupující u prodávajícího v této lhůtě neuplatnil.

FORMULÁR K ODSTÚPENIU OD ZMLUVY