100%

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a  shop, v oblasti prodeje zboží především hedvábných květů, mezi společností

Julest, sro (dále jen "shop,") a její obchodními partnery (dále jen "kupující").

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a  prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Julest, sro a jejími obchodními partnery.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,  jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající: Julest, sro, IČO 51231999,  se sídlem Tichá 1965/6  945 01 Komárno

                      

kupující:

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem   je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své  obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní  údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí  příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti)

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný  v živnostenském rejstříku)

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění na základě  specifických pravidel (sem patří například svobodná povolání jako advokáti atd.)

- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle  specifického předpisu. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího,  nevznikají žádná práva na požívání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

kupní smlouva

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění  nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pokud je kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není  přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace oo jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnutie tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane zákonných práv k týmto údajom.

III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.julest.sk

24h denne, 7 dní v týždni.

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s cenou bez DPH, s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka, alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Prostredníctvom elektronického obchodu na www.julest.sk, (ďalej len „e-shop“)

- Elektronickou poštou na adrese: info@julest.eu

- Telefonicky na telefónnych číslach: 0940 610 160, 0948 940 660, 0948 409 500

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ :

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplny, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti, alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa a odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najnekôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľom V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie

od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občianský preukaz za účelom

ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle § 3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov)

VII. Platobné podmienky

a) platba vopred bankovým prevodom

b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

VIII. Dodacie podmienky

Zasielanie prepravnou službou – SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou Slovak Parcel Service (SPS). Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 12:00 hod. . Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Cena prepravy nad 70 EUR je zdarma.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu: info@julest.eu Dodatočné reklámacie neúplnosti, alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, ža sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

IX. Záručné podmienky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačního řádem Prodávajícího a platnými  právními předpisy SR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22.06.2018. predávajúci si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Reklamační řád

FORMULÁŘ k odstoupení od smlouvy