Všeobecné podmínky
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím při prodeji zboží, především hedvábných květin a kávy, a mezi společností a kupujícím.

Julest, s.r.o (dále jen "obchod") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím - obchodem, při prodeji zboží mezi společností Julest, s.r.o. a jejími obchodními partnery.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Kupující je na tyto obchodní podmínky dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit před samotným podáním objednávky.

Obchod.
Kupujícího:
Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodního styku sděluje prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně údaje, které si přeje mít na dokladech o koupi.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákonem č. 40/1964 Sb. o ochraně spotřebitele, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i souvisejícími předpisy, vše v platném znění.

Podnikatelem se rozumí:
- osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zejména obchodní společnost).

- osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění, které podléhá zvláštním předpisům (sem patří např. svobodná povolání jako advokáti apod.).

- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu, a její registrace podle zvláštních předpisů. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP nebo smlouvou mezi obchodem, a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující bere na vědomí, že zakoupením výrobků, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nezískává kupující žádná práva k užívání registrovaných ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo jiných společností, pokud není v konkrétním případě smlouvou stanoveno jinak.

Kupní smlouva
POKUD je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění zboží nabízeného dodavatelem na stránkách, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Dodavatel tuto akceptaci neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu, vznik smlouvy však není tímto potvrzením dotčen. v znikla smlouva (včetně dohodnuté ceny) může být změněna nebo zrušena pouze dohodou stran nebo na základě zákonných důvodů. POKUD je kupujícím podnikatel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslání objednávky zboží kupujícím podnikateli a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem závazného přijetí návrhu prodávajícího kupujícím, a to kupujícím

Uzavřená smlouva je archivována obchodem za účelem a v souvislosti s jejím úspěšným plněním a není přístupná třetím, nezainteresovaným osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces přehledně popsán. Kupující má možnost zkontrolovat a v případě potřeby opravit objednávku ještě před samotným odesláním objednávky. Tyto obchodní podmínky jsou vyvěšeny na internetových stránkách internetového obchodu.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Obchod, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situací souvisejících s distribučním nebo platebním vztahem týkajícím se objednaného zboží (oznámení jména a adresy dodání ). Osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu za účelem vyřízení objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony Slovenské republiky, zejména zákonem č. 428/2002 Zz o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním těchto osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy, a to až do doby, než kupující vyjádří písemný nesouhlas s tímto zpracováním. kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu, včetně zákonných práv k těmto údajům.

III. Provozní doba
Objednávky prostřednictvím internetového obchodu lze podávat na internetových stránkách www.julest.sk.

24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. C eny
Všechny ceny jsou smluvní. Ceny v internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné.

V. Objednávka
Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost seznámit se s cenou bez DPH, celkovou cenou včetně DPH a případnými dalšími poplatky před podáním objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před podáním objednávky seznámit s tím, jak dlouho zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě zboží na zvláštní objednávku nebo zboží, které není skladem, Prodávající Kupujícímu předem telefonicky/e-mailem potvrdí cenu a termín dodání. je-li Kupujícím spotřebitel, je Kupující předem informován o skutečnosti, že se jedná o zboží na objednávku, s nímž dojde k uzavření kupní smlouvy mezi oběma stranami až v okamžiku upřesnění nabídky Prodávajícím.

Objednávku lze učinit následujícími způsoby:
- prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.julest.sk (dále jen "e-shop").

- Prostřednictvím elektronické pošty na adrese: julest.marketing@gmail.com

- Telefonicky na telefonních číslech: 0948466070, 0944952625

VI. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem:

V souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) má kupující právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy bez udání důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nutné, aby dopis o odstoupení od smlouvy byl prodávajícímu doručen ve výše uvedené lhůtě.

Toto právo má kupující i v případě, že zboží objednané prostřednictvím internetu bylo osobně vyzvednuto na výdejním místě prodávajícího.

Zboží musí být vráceno kompletní, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně původního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo zboží převzato. V případě, že je vrácené zboží nekompletní nebo poškozené, může prodávající snížit vrácenou cenu o odpovídající částku. Peníze budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy v této lhůtě, doporučujeme pro urychlení odstoupení od smlouvy doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s průvodním dopisem, ve kterém bude uveden důvod odstoupení od smlouvy (pokud existuje), číslo dokladu o koupi a číslo bankovního účtu, případně zda bude částka vyplacena v hotovosti nebo zda bude použita na další nákup.

Kupující bere na vědomí, že v případě poskytnutí dárků ke zboží je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že v případě uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle § 12 zákona č. 108/2000 Sb. darovací smlouva zaniká a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i související poskytnuté dárky.

V případě splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu zaslán dobropis, který bude zaslán na účet uvedený kupujícím na jeho žádost, a to nejdříve do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. V případě neuvedení čísla účtu je částka automaticky připravena k čerpání ve stejné lhůtě prostřednictvím dalšího dobropisu, který je zákazníkovi zaslán bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy.

VII. Platební podmínky
a) platba předem bankovním převodem

b) platba na dobírku (hotovost od zákazníka přebírá dopravce)

c) prostřednictvím platební brány GO PAY platební kartou

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení.

VIII. Dodací podmínky
Doprava přepravní službou - SR:

Zboží může být kupujícímu zasláno přepravní službou PACKETA. Podmínkou je odeslání a vyfakturování objednávky do 12:00 hod. . Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv na Slovensko do 48 hodin. Cena dopravy se řídí ceníkem aktuálním v den objednávky. U objednávek s hodnotou zboží nad 100 EUR je doprava zdarma.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, se doporučuje dodržovat tento postup) zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) společně s dopravcem ihned při doručení podle přiloženého dodacího listu.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která neodpovídá kupní smlouvě, např. z důvodu neúplnosti nebo poškození zásilky. Pokud kupující převezme od dopravce poškozenou zásilku, musí být poškození popsáno v předávacím protokolu dopravce.

Zjistí-li kupující poškození obsahu zásilky až po jejím převzetí, musí do 24 hodin zaslat písemný záznam o poškození na adresu: julest.marketing@gmail.com. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, ale dává prodávajícímu možnost prokázat, že nedošlo k porušení kupní smlouvy.

IX. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými zákony Slovenské republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22.06.2018. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

reklamační řád

Formulář k odstoupení od smlouvy